Foreningens vedtægter

NAVN OG FORMÅL
§ 1 Foreningens navn er Københavns Befæstningsforening
§ 2 Foreningens formål er, at
● arbejde for formidling af viden om Københavns nyere befæstning som historisk mindesmærke og naturområde
● arrangere en årlig befæstningsdag
● drive en internetside
● koordinere og styrke samarbejdet mellem de deltagende foreninger m.m.

MEDLEMMER
§ 3.1 Som medlemmer optages foreninger, sammenslutninger, organisationer samt interessenter og ejere af anlæg der indgår i Københavns nyere befæstning, der
● virker for bevarelse og/eller vedligeholdelse af dele af Københavns nyere befæstning
● virker for formidling af lokal- og kulturhistorie i de områder, hvor befæstningsanlæggene ligger.
Hvert medlem har én stemme ved foreningens generalforsamlinger.
§ 3.2 Som observatører kan til foreningen associeres
● myndigheder, offentlige institutioner, foreninger, sammenslutninger samt enkeltpersoner, der har interesse i foreningens formål
● Observatører har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamlinger.

FORENINGENS LEDELSE
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 4.2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar kvartal. Indkaldelse skal ske til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
§ 4.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 4.4 Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende
● Valg af dirigent
● Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste kalenderår
● Fremlæggelse af regnskab for sidste kalenderår
● Fremlæggelse af arbejdsplan for indeværende kalenderår
● Valg af bestyrelsesmedlemmer
● Valg af to bestyrelsessuppleanter
● Valg af to revisorer
● Valg af revisorsuppleant
● Eventuelt
§ 4.5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, hvis mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.
§ 4.6 Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse på mellem 3 og 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen gælder for to år. På hvert års generalforsamling afgår således halvdelen, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er lige, og ellers skiftevis det nærmeste antal over og under halvdelen.
§ 4.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde efter generalforsamlingen med hhv. formand, næstformand og kasserer.

ØKONOMI OG REGNSKAB
§ 5.1 Foreningen kan modtage tilskud til at gennemføre sine formål, jf. §2
§ 5.2 Foreningens midler indsættes på en konto i en bank valgt af bestyrelsen.
§ 5.3 Foreningen tegnes af formanden og mindst ét bestyrelsesmedlem
§ 5.4 Der aflægges hvert år på generalforsamlingen regnskab for foreningens økonomi. Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 5.5 En ordinær generalforsamling kan vedtage, at der for medlemskab opkræves et kontingent. Kontingentet kan differentieres for forskellige typer af medlemmer. Hvis opkrævelse af et kontingent besluttes, skal dets størrelse fastlægges på den ordinære generalforsamling.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR
§ 6.1 Disse vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, efter forslag fra medlemmerne eller fra bestyrelsen. Forslag om vedtægtsændring skal tilgå bestyrelsen mindst 8 dage før en generalforsamling.
§ 6.2 Foreningen kan opløses hvis mindst to tredjedele af de fremmødte på en generalforsamling stemmer for forslaget, og det samme forslag derefter vedtages med almindeligt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling efter senest fire uger.
§ 6.3 I tilfælde af foreningens ophør, skal foreningens midler overgå til organisationer, institutioner eller myndigheder, der virker for formålene i §2.

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 17. januar 2005.
Vedtægterne ændret på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2012.
Vedtægterne ændret på den ordinære generalforsamling den 31. januar 2019