Generalforsamling 2018


Generalforsamling torsdag den 22. marts 2018  

Valg af  dirigent:
Tom Wisman blev valgt.
Tom konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,
hvorefter han gav ordet til formanden for bestyrelsens
beretning.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2017 – 2018:
Formanden indledte med at konstatere at Befæstningsdagen 2017
var endnu et arrangement i den efterhånden lange række af flotte
og vellykkede arrangementer. Ikke mindst på grund af veloplagte
arrangører og flot septembervejr.
Formanden kom ind på behovet for rettidig aflevering af
programpunkter til årets folder hvis det lovede udgivelsestids-
punkt i juli skulle holdes.
Endvidere kom han i beretningen ind på at flere kommuner
efterspurgte nyheder i programmet, og opfordrede dermed
arrangørerne til også at tænke nyt.
Formanden afsluttede med at konstatere at foreningen både havde
en sund økonomisk balance og et godt produkt vi også i fremtiden
kan være stolte af.

Fremlæggelse af regnskab for sidste kalenderår:
Da kassereren havde meldt afbud forelagde formanden regn-
skabet 2017.
Det udviste et underskud på godt 3000,- på grund af forskellige
indkøb og støtte til foreningerne i forbindelse med afholdelse af
befæstningsdag 2017.
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til de enkelte poster.

Fremlæggelse af arbejdsplan 2018/2019:
Arbejdsplanen blev fremlagt med de ændringer at ansøgninger til
kommunerne afsendes medio april og at foreningernes udkast til
programpunkter til Befæstningsdag 2018 skal være indsendt
medio maj.
Første udkast til folder udsendes til foreningerne primo juni.

Det blev diskuteret om hvorvidt Befæstningsdagen skulle omtales
på det store arrangement ”Militærhistoriske dage” i juni.
Udgangspunktet var et spørgsmål om, hvorvidt foreningen skulle
markere vores arrangement ved denne lejlighed, og om vi i givet
fald skulle bruge Bysteds folder med omtale af anlæggene eller vi
skulle lave vores egen folder med henvisning til Befæstningsdagen
30. september.
Det blev konkluderet at der udarbejdes udkast til en lille folder
med kort orienterende omtale af anlæg i Befæstningen, samt
omtale af befæstningsdagen 30. september 2018.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Søren Østergaard og Peder Ellegård Larsen blev genvalgt.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Niels Eriksen og Helge Petersen blev genvalgt.

Valg af 2 revisorer:
Peter Thorning Christensen og Per Breddam blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant:
Jens Frederik Jørgensen (Hvidovre Lokalhistoriske Selskab) blev
valgt i stedet for Ole Asbjørn der ikke ønskede genvalg.
Tillykke til Jens Frederik med valget. Vi glæder os til samarbejdet.
En stor tak til Ole for hans mangeårige engagement for foreningen.

Indkomne forslag:
Der var en kort omtale om forslag til støtte til Fortejernes
bestræbelser for at få ændret museumsloven med hensyn til
forterne.
Den efterfølgende debat mundede ud i, at foreningen selvfølgelig
støtter alle initiativer der kan til gavn for befæstningen og dens
anlæg.
Hvis en ændring af museumsloven kan hjælpe til bevarelse og
udvikling af aktiviteter på forterne bakker foreningen naturligvis
op om dette.

Eventuelt:
Tom Wisman præsenterede sin nye bog om Vestfronten.
Et flot værk der kan anbefales.

Herefter kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for
afsluttet, og formanden takkede både dirigenten og de fremmødte
for en god og konstruktiv generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Søren Østergaard
Formand

25-3-2018