Generalforsamling 2016

  1. marts 2016


Generalforsamling mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00 i auditoriet i Avedørelejren.

1)  Claus Ehlers, (Dragør Lokalhistoriske Forening) blev valgt som dirigent og  konstaterede general-
forsamlingen lovligt indvarslet.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2015 – 2016 blev godkendt.
Specielt blev en nedgang i de kommunale tilskud samt foreningens fremtidige rolle for ”formidler”
af Københavns Befæstning nævnt.

3) Foreningens regnskab for kalenderåret 2015 blev forelagt og godkendt. Regnskabet udviser et mindre
underskud på ca. 4000 kr.,  hvilket kan henføres til nogle ekstraordinære udgifter samt en enkelt
manglende indbetaling.

4) Bestyrelsens arbejdsplan 2016 blev godkendt

5) Søren Østergaard (formand) og Peder Ellegaard Larsen (kasserer) genvalgtes.
I stedet for K-A. Knudsen der havde valgt at udtræde af bestyrelsen på grund af alder, valgtes Hans
Nielsen (Fæstningskanalens Venner).

6) Dines Bogø og Niels Eriksen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

7) Per Breddam, Tunestillingens Venner og Peter Thorning Christensen blev genvalgt som revisorer.

8) Ole Asbjørn, Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, blev genvalgt som revisorsuppleant.

9) Bestyrelsen havde på grund af et tidligere medlemsforslag varslet behandling af punktet ”fremtidig
afholdelse af Befæstningsdagen” under Indkomne forslag.
Forslaget var dog blevet trukket tilbage kort inden generalforsamlingen, hvilket formanden
orienterede kort om.

10) Under eventuelt var der en kort, men visionær, debat om fremtidige aktiviteter og muligheder for
intern debat i foreningen.
Formanden takkede K-A. Knudsen for de mange år han har virket for foreningen og overrakte ham
på foreningens vegne en god flaske til hans otium.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

På bestyrelsens vegne

Søren Østergaard
Formand