Foreningens vedtægter

NAVN OG FORMÅL

 • 1  Foreningens navn er Københavns Befæstningsforening
 • 2  Foreningens formål er:
  – at arbejde for formidling af viden om Københavns nyere befæstning som historisk mindesmærke og
  naturområde
  – at arrangere en årlig befæstningsdadrive en internetside
  – at koordinere og styrke samarbejdet mellem de deltagende foreninger m.m.

MEDLEMMER

 • 3.1     Som medlemmer optages foreninger, sammenslutninger, organisationer o.lign., der
  – virker for bevarelse og/eller vedligeholdelse af anlæg opført som dele af Københavns nyere
  befæstning.
  – virker for formidling af lokal- og kulturhistorie i de områder, hvor befæstningsanlæggene
  ligger.Hver forening har én stemme ved foreningens generalforsamlinger.
 • 3.2    Som observatører kan til foreningen associeres:
  myndigheder, offentlige institutioner, foreninger, sammenslutninger o.lign., der har interesse
  i foreningens formål

Observatører har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamlinger.

FORENINGENS LEDELSE

 • 4.1   Genralforsamlingen er foreningens højeste myndighed
 • 4.2  Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar kvartal. Indkaldelse skal ske
  til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
 • 4.3  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage
  før generalforsamlingen.
 • 4.4  Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende:
 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste kalenderår
 • Fremlæggelse af regnskab for sidste kalenderår
 • Fremlæggelse af arbejdsplan for indeværende kalenderår
 • Valg af to bestyrelsesmedlemmer (i ulige årstal dog kun ét)
 • Valg af to bestyrelsessuppleanter
 • Valg af to revisorer
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt
 • 4.5  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, hvis mindst halvdelen af
  medlemmerne ønsker det.
 • 4.6  Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges på
  generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen gælder for to år. I lige årstal vælges to medlemmer, i ulige
  årstal vælges ét medlem.
  På foreningens første ordinære generalforsamling vælges dog tre bestyrelsesmedlemmer, og deres
  valgperiode fastlægges ved lodtrækning.
 • 4.7  Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde efter generalforsamlingen, som hhv. formand,
  næstformand og kasserer.

ØKONOMI OG REGNSKAB

 • 5.1  Foreningen kan modtage tilskud til at gennemføre sine formål, jf. §2
 • 5.2  Foreningens midler indsættes på en konto i en bank valgt af bestyrelsen.
 • 5.3  Foreningen tegnes af formanden og mindst ét bestyrelsesmedlem
 • 5.4  Der aflægges hvert år på generalforsamlingen regnskab for foreningens økonomi. Regnskabet
  revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.
 • 5.5  En ordinær generalforsamling kan vedtage, at der for medlemskab opkræves et kontingent.
  Kontingentet kan differentieres for forskellige typer af medlemmer. Hvis opkrævelse af et
  kontingent besluttes, skal dets størrelse fastlægges på den ordinære generalforsamling.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR

 • 6.1  Disse vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, efter forslag fra medlemmerne eller fra
  bestyrelsen. Forslag om vedtægtsændring skal tilgå bestyrelsen mindst 8 dage før en
  generalforsamling.
 • 6.2  Foreningen kan opløses hvis mindst to tredjedele af de fremmødte på en generalforsamling
  stemmer for forslaget, og det samme forslag derefter vedtages med almindeligt stemmeflertal på en
  ekstraordinær generalforsamling efter senest fire uger.
 • 6.3  I tilfælde af foreningens ophør, skal foreningens midler overgå til organisationer, institutioner eller
  myndigheder, der virker for formålene i §2.

 

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 17. januar 2005.

Vedtægterne revideret på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2012.